Om klubben / Referater

Referater

Referat fra Dansk Borgward Klubs ordinære generalforsamling lørdag d. 30. oktober 2021 kl. 11.00

1. Valg af dirigent + referent
Formand Bent Karstensen bød velkommen, herefter blev Peter Bonefeld valgt til dirigent uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og er beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af referat
Sidste års generalforsamlings referat blev godkendt uden bemærkninger.

3. Formandens beretning
Formandens beretning indeholdt afsnit om vor lukkede bankkonto, der endelig er blevet åbnet igen. Der var beretning fra den ekstraordinære generalforsamling, forårsmødet og det reducerede sommertræf i Kollund. Ligeledes er der i løbet af året uden en bulletin i stedet for bladet, dette er dog kun sket elektronisk.

4. Fremlæggelse af foreningens årsrapport
Kassereren fremlagde et revideret regnskab og gennemgik dette. Årets resultat i alt var på -18.185,93 kr Kasseren redegjorde kort for forskellige budget senarier i 2022. Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det blev ud fra kassererens oplæg vedtaget at bibeholde den tidligere kontingentsats på 300,- kr. i 2022. Dette forslag blev vedtaget uden indsigelser.

6. Indkomne forslag 
Der blev fremlagt et nyt sæt vedtægter, der blev gennemgået i detaljer og efter flere rettelser/ændringer blev disse vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen/suppleanter

a. Lillian Hellegaard blev enstemmig genvalgt uden modkandidat

b. Michael Heise ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Jørgen Jensen
    enstemmigt uden modkandidat

c. Johannes Damgård ønskede at udtræde af bestyrelsen grundet sygdom.
    Blev taget til efterretning

d. Det lykkedes ikke at få valgt nogen suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisor suppleant

a. Til revisor valgtes John Jeppesen enstemmigt uden modkandidat

b. Til revisorsuppleant genvalgtes Peter Bonefeld uden modkandidat

9. Valg af webmaster
Bestyrelsen vælger selv den nødvendige hjælp fra IT-kyndige i fremtiden

10. Fastlæggelse af foreningens årlige arrangementer

a. Forårsmøde d. 30.04.2022 arrangeres af Sven Jensen og Lillian Hellegaard

b. Sommertræf d. 20.08.2022 arrangeres af Bent Karstensen
c. Generalforsamling d. 29.10.2022 kl. 11.00 i Hjallese forsamlingshus

11. Evt.
Michael Heise fik overrakt en vingave for sit arbejde i bestyrelsen. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god orden.


Peter Bonefeld                      Bent Karstensen

Dirigent                                 Referent
Dansk Borgward klub