Om klubben / Vedtægter

Vedtægter

§1 Formål
stk. 1
Foreningens navn er Dansk Borgward Klub forkortet til D.B.K. stiftet i 1982
stk. 2
At fremme interessen, bevarelsen og genopbygning, i så original tilstand som muligt, af Borgward, Hansa, Goliat og Lloyd biler bygget i Bremen.

At afholde forårs-og efterårsmøde, samt et årligt træf.
At udgive foreningens medlemsblad.
At holde kontakt med tilsvarende klubber i udlandet.
At udnytte medlemskabet af Motor historisk Samråd.
At formidle køb og salg af biler, samt reservedele gennem foreningens medlemsblad.

§2 Medlemskab
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Den indstillede kan nægtes optagelse hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Enhver med interesse for ovennævnte biler kan optages. Besiddelse af et sådant køretøj er intet krav for medlemskab.

§3 Kontingent
stk. 1
Kontingent betales senest 1. april og dækker perioden fra 1.januar – 31. december i indeværende år. Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen for samme periode.
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.

stk.2
Kontingentrestance efter 2 måneder medfører eksklusion (1. juni).

stk.3
Foreningens regnskab skal være revideret før den ordinære generalforsamling. Denne revision skal være foretaget af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor og revisorsuppleant bliver valgt på generalforsamlingen for et år af gangen, og genvalg kan finde sted. Foreningens formue skal være anbragt på indlånskonto i anerkendt pengeinstitut til højest muligt renteafkast.

§4 Bestyrelsen
Stk. 1
DBK´s daglige ledelse består af fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og interesser.

stk. 2
Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af fem personer, formand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem og redaktør. Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter. Formand, sekretær samt bestyrelsesmedlem vælges for to år i lige år. Genvalg kan finde sted. Kasserer og redaktør vælges for to år i ulige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Hvis formanden udtræder før valgperiodens udløb, indtræder et andet bestyrelsesmedlem indtil først kommende generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden indkalder hertil, eller når 2/3 af bestyrelsen kræver det. Dagsorden skal angives skriftligt. Der skal føres referat af bestyrelsesmøderne. Referat offentliggøres i medlemsbladet.

stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er udslagsgivende.

§ 4A
Valg af webmaster.
Webmaster vælges på generalforsamlingen for en toårig periode i lige år. Webmasteren varetager foreningens interesser, og vedligeholdelse af hjemmesiden. Webmasteren kan være en ekstern person uden medlemskab af DBK, men med kontakt til bestyrelsesformanden.

Vedr. D.B.K`s hjemmeside:
Webmasteren opretter, vedligeholder og fornyer D.B.K`s hjemmeside. Hjemmesiden og alle tilhørende koder tilhører til enhver tid D.B.K. Der skal altid være en kopi af alle koder og grundoplysninger på hjemmesiden.
 
§5 Generalforsamling
 
stk.1
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i oktober måned. Bestyrelsen udsender indkaldelse med dagsorden og indkomne forslag til medlemmerne eller via medlemsbladet med mindst en måneds varsel. Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før denne afholdes. Generalforsamlingen ledes af forsamlingens valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter. For at stemme kræves personlig tilstedeværelse. Ved valg kræves almindelig stemmeflertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Vedtægtsændring kræver dog 2/3 flertal. Afstemningen finder sted ved håndsoprækning eller skriftlig begæring. Stemmeret har alle, som er medlem og ikke er i kontingentrestance. Der føres referat for den ordinære generalforsamling. Referat fremsendes til medlemmerne eller offentliggøres i førstkommende medlemsblad.

stk.2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde flg.:

1 : Valg af dirigent

2 : Godkendelse af sidste generalforsamlings referat.

3 : Formandens beretning

4 : Kassereren aflægger regnskab (godkendelse af dette).

5 : Fastlæggelse af kontingent.

6 : Behandling af indkomne forslag (afstemning).

7 : Valg til bestyrelsen/suppleanter

8 : Valg af revisor samt suppleant.

9 : Valg til MhS.
 
10:Valg af Webmaster.

11: Fastlæggelse af foreningens årlige træf.

12: Eventuelt.

stk.3
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal desuden indkaldes når mindst 10% af medlemmerne med angivelse af dagsorden kræver det. I sidste tilfælde senest en måned efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling ledes af forsamlingens valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter, og for at stemme kræves personlig tilstedeværelse. Ved valg kræves almindelig stemmeflertal af de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer. Vedtægtsændring kræver dog 2/3 flertal. Afstemningen finder sted ved håndsoprækning eller skriftlig begæring. Stemmeret har alle, som er medlem og ikke er i kontingentrestance. Der føres referat for den ekstraordinære generalforsamling. Referat fremsendes til medlemmerne eller offentliggøres i førstkommende medlemsblad.

§6 Tegning-hæftelse

stk.1
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder.

stk.2
Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger samt betale indgående forpligtelser op til kr. 500,00 uden forudgående godkendelse af bestyrelsen. Hvis et medlem har haft et økonomisk udlæg i foreningsregi, skal original kvittering fremsendes til kassereren senest en md. fra regningsdato. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid gældende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§7 Eksklusion
Når et medlem efter D.B.K`s skøn modarbejder eller har forsøgt at modarbejde eller skade D.B.K`s formål eller interesser, kan han/hun ekskluderes, når et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Denne afgørelse skal altid fremlægges for endelig godkendelse på den efterfølgende generalforsamling.

§8
Vedtægtsændringer eller opløsning

stk.1
Ved vedtægtsændringer kræves 20% af klubbens medlemmers tilstedeværelse. Er kraven om 20% af medlemmernes tilstedeværelse ikke opfyldt ved første fremlæggelse, kan bestyrelsen vælge at fremlægge samme forslag på først kommende ordinære generalforsamling eller forinden på en ekstraordinær generalforsamling. Den genfremsatte vedtægtsændring kan her i anden omgang behandles af de tilstedeværende medlemmer uanset antal og kan vedtages med 2/3 flertal jv.f.§5 stk.3

Vedtægtsændringerne skal altid forinden være fremsendt sammen med dagsordenen, jvf. §5 stk.1 Foreningsopløsning kræver underskrifter fra 50% af foreningens medlemmer. Er 50% af foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

stk.2
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Danmarks Tekniske Museum.

Disse vedtægter for Dansk Borgward Klub med ændringer og tilføjelser er godkendt på den ordinære generalforsamling lørdag d. 4. oktober 2008 og erstatter tidligere udgivene vedtægter.
 
Dansk Borgward klub